מדיניות פרטיות

 1. כללי

  1. השימוש באתר זה: _______________, על ידך, המשתמש (להלן: "המשתמש"), באמצעות הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר או ביצוע קנייה בחנות באתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה למדיניות הפרטיות שלהלן, שנקבעה ע"י חברת י.א. תוספים בע"מ, ח.פ. 516035201, שכתובתה רח' מרכז בעלי מלאכה 19, דירה 5, תל אביב (להלן: "החברה").
  2. האתר מופעל ע"י החברה ומשמש כאתר אינטרנט וכחנות וירטואלית לממכר מוצרי החברה בתחום תוספי התזונה.
  3. במידה ואינך מסכים למדיניות הפרטיות שלהלן (להלן: "מדיניות הפרטיות"), עליך להימנע משימוש באתר.
  4. כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הינו מודע למדיניות הפרטיות באתר ומקבלה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד החברה, האתר, בעלי האתר, מנהליו, דירקטורים ונושאי משרה בחברה, סוכניהם, שלוחיהם או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי מדיניות הפרטיות שלהלן.
  5. החברה שומרת על זכותה לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי במדיניות הפרטיות יחול אך ורק על שימוש באתר שנעשה לאחר השינוי כאמור.
  6. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ונשים כאחד.

   

  רישום לאתר ומסירת מידע

  1. בעת הרישום לאתר, המשתמש נדרש להעביר מידע אישי, כגון שם, כתובת, דרכי התקשרות, כתובת דוא"ל, בחירת סיסמא, מספר תעודת זהות, פרטי תשלום (כרטיס אשראי או חשבון PayPal), והמוצרים אותם המשתמש מבקש לרכוש. 
  2. מובהר כי המשתמש אינו מחויב למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירתם תלויה אך ברצונו ובהסכמתו החופשיים. אולם, ללא מסירת הפרטים האמורים לא יוכל המשתמש להצטרף לאתר או לרכוש מוצרים באתר.
  3. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי המידע שמסר ו/או ייאסף אודותיו במסגרת התקשרותו זו עם החברה (להלן: "הנתונים") ישמר במאגר המידע הרשום של החברה, אשר בין מטרותיו דיוור ישיר וקשר עם הלקוח, מחקר, מתן שירות לקוחות, ניהול מועדון לקוחות, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות.
  4. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הינו נכון, אמין ומדויק וכן, כי מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש. המידע שמסר המשתמש, אף במצב אורח וללא הליך הרשמה, וכן מידע נוסף אשר יצטבר אודותיו ופעולותיו באמצעות האתר ישמרו במאגר המידע של החברה, המפורט לעיל, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגר המפורטות לעיל ובהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.

   

  השימוש במידע

  1. השימוש במידע שיתקבל אודות המשתמש עקב שימושו באתר ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, בין היתר לצרכים הבאים: לאפשר שימוש של המשתמש באתר; לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר; לשנות או לבטל שירותים ותכנים הקיימים באתר; לאפשר רכישת מוצרים באתר; פרסום מידע ותכנים באתר; להתאים את העסקאות והמודעות שיוצגו בעת ביקורו של המשתמש באתר בהתאם לתחומי ההתעניינות של המשתמש. בנוסף, בהתאם למטרות המאגר, רשאית החברה לעשות שימוש בנתונים ובמידע למטרות שיווקיות, מסחריות וסטטיסטיות, ואף למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמש באופן אישי.
  2. מובהר כי החברה רשאית לעשות שימוש במידע אשר נתקבל מאת המשתמש ו/או במידע שנאסף אודותיו, גם עבור הבאים – לניהול וייעול הקשר עם המשתמש, וכן לשם יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת; לצורך שיפור המידע והתכנים שהחברה תציע במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים באתר.
  3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר ומסרים שיווקיים, תהא החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים אשר מסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה. המשתמש יהא רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור באמצעות לחצן "הסרה" אשר יופיע בתחתית ההודעה וכן באפשרות מענה באותה דרך בה מוצע המשלוח עם המילה "הסר".
  4. החברה נוהגת לתעד באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט מן הדפדפן של המשתמש ובכלל זאת כתובת ה-IP של המשתמש, וכן את כל הדפים בהם ביקר המשתמש בעת גלישתו. בהסכמת המשתמש למדיניות הפרטיות, המשתמש מביע הסכמתו כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי החברה לצרכים הבאים: יצירת קשר עם המשתמש; לאפשר שימוש חוזר ורכישת מוצרים חוזרת באתר; למנוע שימוש לא חוקי או לא מורשה באתר; משלוח חומר שיווקי או פרסומי למשתמש (בין על ידי החברה ובין על ידי מי מטעמה) באמצעות הדואר האלקטרוני, אלא אם המשתמש יציין בכתב בפני החברה כי אינו מעוניין עוד במשלוח חומר שיווקי או פרסומי כאמור לעיל.
  5. החברה לא תמכור או תשכיר או תעביר את המידע האישי אודות המשתמש, כפי שנמסר לה על ידי המשתמש, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו אלא בהתאם לאמור להלן. על אף האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לחשוף את המידע האישי אודות המשתמש, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים: החברה קיבלה את הסכמתו של המשתמש לחשוף מידע זה; חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים דרושה לשם אספקת השירותים. יודגש כי, לגורמים אלו תהא זכות מוגבלת להשתמש במידע זה למטרה שלשמה מספקת החברה את המידע, לרבות אך לא רק, אספקת שירות כלשהו, שימוש בכלי כגון פלטפורמה או תוכנה מסוימת וכיוצ"ב; כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה למסור את פרטיו של המשתמש לצד שלישי כלשהו; במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לחברה המחייבת את חשיפת פרטי המשתמש; במקרה בו החברה תמצא כי פעולותיו של המשתמש מפרות את תנאי השימוש או שהינן מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא; במקרה שבו החברה תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד אחר או תמזג את פעילותה עם תאגיד אחר, ובלבד שהתאגיד האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות.

   

  שימוש ב-Cookies

  1. החברה יכול ותשתמש בעוגיות (להלן: "Cookies" או "עוגיות") לצורך תפעולו התקין והשוטף של האתר, ובכלל זה על מנת לאמת פרטים, שיפור חווית הגלישה, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ועל מנת להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש וכן לצרכי אבטחת מידע.
  2. המשתמש יכול להימנע מקבלת "עוגיות" באמצעות שימוש בדפדפן האינטרנט, עם זאת, כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתר.  TWIK

  1. על מנת לאסוף נתונים אודות שימוש הצרכן באתרים, להתאים את התכנים ומבנה הדף שיוצגו בפניו לנושאים שיעניינו אותו ולצרכי אבטחת מידע, Twik אוגרת את כל המידע בצורה של char hash באורך 32 תווים אשר אינו מעיד על פרטיו האישיים של המבקר באתר מלבד פרטיו הציבוריים. פרטים אלו נשמרים במאגר המקומי של Twik ולא משותפים או מוצגים.Twik  אינה מתקינה דבר שהוא על הדפדפן  ו/או משנה את הגדרות הדפדפן. עצם השימוש באתר מעיד על הסכמה לשמירת מידע כללי וציבורי באופן מאובטח ומעורבל, וכן לשימוש במידע כאמור לעיל. המידע המעורבל יישמר עד למשך של שנה.
  2. המידע המעורבל ששומרת Twik נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקר המשתמש, לאתרים שהובילו אותו לאתרים בהם הוא גולש, למשך הזמן שגלש באתרים, מדורים המעניינים אותו במיוחד ועוד. אם אינך מעוניין בהימצאות המידע המעורבל ש-Twik שומרת, תוכל לבטל אותו על ידי אימייל אל החברה או Twik בדוא"ל info@twik.co.il.
  3. כל התוכן ש-Twik משתמשת בו מגיע מתוך האתר של החברה בלבד ואינו משתמש בתוכן חיצוני ואינו דורש או משתמש בCookies, כך שלמעשה תוכל בכל רגע נתון לעבור למצב של גלישה חסויה והדבר אינו ישפיע על Twik.

   

  אבטחת מידע

  1. החברה עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי משתמשי האתר ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש, כי החברה אינה מתחייבת כי האתר יהיה חסין באופן מוחלט בפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בה (ובלבד שהחברה נקטה אמצעים סבירים למנוע אותן).
  2. החברה תשתמש באמצעי הגנה והצפנה, הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי האתר החברה.

   

  זכות לעיין במידע

  1. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, זכאי המשתמש על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

   

  שינויים

  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מדיניות פרטיות זו מפעם לפעם. במקרה של שינויים מהותיים במדיניות פרטיות זו, החברה תודיע על כך באמצעות הודעה בולטת בדף הבית של האתר או על-ידי שליחת הודעה ישירה למשתמש. המשך השימוש בשירות מהווה את הסכמת משתמש למדיניות פרטיות זו ולעדכונים שלה.Wishlist 0
Continue Shopping