תקנון

 1. תקנון תנאי שימוש

  כללי

  1. אתר האינטרנט של דנה קנר (להלן: "האתר") הינו בבעלות דנה קנר סיידה, ע.מ. 300994316 (להלן: "העוסקת") ומופעל על ידה. האתר משמש כאתר אינפורמטיבי ושירותי וחנות וירטואלית, המספק מידע, בין השאר, אודות רפואה סינית וקוסמטיקה, לרבות מגוון מוצרי ותכשירי העוסקת והשירותים המוענקים ע"י העוסקת ומכירתם לגולשים באתר (להלן: "המשתמש/ים" ו/או "הגולש/ים" ו/או "הרוכש/ים" ו/או "המזמין/ים").
  2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה באתר, ו/או רכישה של מוצרים על ידי המשתמשים באתר, והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של העוסקת, וכן יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין העוסקת. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.
  3. העוסק שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו את המשתמש עם המשך שימושו בו. לפיכך, מומלץ לגולש לעיין בתנאים אלו מעת לעת. 
  4. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג לפי התקנון ומהווה את הצהרתו כי לא תהא לו ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או העוסקת ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור לתנאים והוראות תקנון זה. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאי האתר הנו מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
  5. כל המחירים מופיעים באתר על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, ככל שחל על פי דין, ואינם כוללים דמי משלוח.
  6. העוסקת אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
  7. נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר.
  8. רישומי המחשב של העוסקת בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  9. העוסקת רשאית לעדכן את מחירי המוצרים מעת לעת ואת תעריפי המשלוחים, ללא כל הודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה באתר הינו המחיר שהתפרסמם בעת השלמת תהליך ההזמנה.
  10. העוסקת רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות, הנחות וקופונים לפי שקול דעתה. כמו כן, רשאית העוסקת להפסיק בכל עת מבצעים, הטבות, הנחות וקופונים אלה, להחליפם ו/או לשנותם, ללא כל הודעה מוקדמת.
  11. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.
  12. תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה.
  13. שימוש באתר מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, המפורטים בתקנון זה, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנע משימוש באתר או פנה אלינו כדי שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות לשביעות רצונך.
  14. לקבלת מידע מפורט אודות מדיניות הפרטיות באתר לחצו כאן.
  15. מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש, הכוונה גם לנקבה במשמע, ונעשתה מטעמי נוחות בלבד.  
  16. הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לעוסקת ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
  17. חלק מהמידע המפורט באתר הינו מידע מקצועי כללי, לצרכי העשרה, בהסתמך על מחקרים קיימים. אין לראות בכך כהמלצה לרכישת מוצר כלשהו ממוצרי העוסקת. מוצריה של העוסקת הם אינם תרופה ואינם מיועדים לרפא מחלה כלשהי. ההסתמכות על המידע המפורט להלן היא על אחריות הקורא בלבד ומומלץ להתייעץ עם רופא מוסמך טרם רכישת מוצר כלשהו.

   

  כשרות להשתמש באתר

  1. כל משתמש רשאי להשתתף בהליכי מכירות באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
   1. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה ואין המשתמש בגיר (בן 18 ומעלה) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.
   2. המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
   3. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי ו/או בעל חשבון ב-ApplePay.
   4. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
  2. למען הסר ספק מובהר כי לעוסקת נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע ממשתמשים את הגישה לרכישת מוצרים ו/או לבטל את חשבונם באתר עוסקת, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או היה והם מבצעים שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או למדיניות.

   

  שימושים אסורים באתר

  1. ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי העוסקת, המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושו באתר ובתוכן האתר:
   1. להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.
   2. להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.
   3. להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהוא.
   4. לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.
   5. לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
   6. שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.
  2. אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על פי כל דין.

   

  הרשמה וביצוע הזמנה

  1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח רשום באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה בהקדם וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדוייק לרבות שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מס' טלפון ומס' כרטיס אשראי, אחרת לא תוכל להבטיח העוסקת את מימוש ההזמנה.
  2. עם ביצוע ההזמנה על ידי המשתמש, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה על ידי חברת כרטיס האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח לכתובת הלקוח.
  3. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
  4. בעת הרשמה לאתר ולאחר ביצוע הזמנה דרך האתר, העוסקת שומרת לעצמה את הזכות לשמור את פרטי הזיהוי שהוזנו ואת קוד הזיהוי של כרטיס האשראי ולשייכם לחשבון באמצעותו בוצעה ההזמנה.
  5. בעת הוספת מוצרים לסל הקניות, העוסקת שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח/ה אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לבעל החשבון.
  6. הפרטים  כפי שהוזנו בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי העוסקת יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.
  7. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
  8. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה העוסקת זכאית לבטל את ההזמנה.
  9. למען  הסר ספק, אישור פעולת הרכישה באתר כפופה להימצאות המוצר במלאי העוסקת במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד לביצוע ההזמנה, לא תהא העוסקת מחוייבת המכירת המוצר, ולמבצע ההזמנה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם למבצע ההזמנה ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למבצע ההזמנה כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לעוסקת ו/או תבטל העוסקת את החיוב במידה ובוצע. יובהר, כי יתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסויים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו- במצבים אלה תבוטל העסקה והרוכש מוותר בזאת על כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לעוסקת על ידו.
  10. כל  לקוח יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש חדש וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה. היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוח יישמר במאגר העוסקת כיעד המבוקש של הלקוח.
  11. העוסקת תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

  לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוח לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוחה עדכונים באמצעות הדואר האלקטרוני, ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים יחדושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב- 1982.

  1. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על  קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר בלבד.
  2. אם יתברר כי כרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף ו/או שחברת כרטיס האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שכל שירות תשלום אלקטרוני אחר אינה מכבדת את החיוב, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.

   

  ביטולים והחזרות

  1. לקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק").
  2. החזר כספי יינתן במקרים הבאים:
   1. תקף כאשר ערך הטובין ו/או השירות עולה על 50 ₪.
   2. כלל המוצרים – פרק זמן לביטול מיום קבלת התמורה 14 יום, כאשר בעסקה אינטרנטית ביטול עסקה תוך 14 יום מקבלת התמורה. 
   3. ביטול העסקה כרוך בדמי ביטול בשיעור 5% או בסך 100 ₪ – לפי הנמוך מביניהם, כאשר המוצרים באריזתם המקורית ובמידה ושלא נפתחו ע"י המזמין. 
   4. רוכש יכול לבטל הזמנה של מוצר בטרם נשלחה על ידי העוסקת וזאת ללא חיוב נוסף. עם ביטול ההזמנה יוחזרו לרוכש הכספים ששילם בגינה.
  3. מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק ממבצע והלקוח הביע עניין להחזירם – ההחזרה תתאפשר עד 7 ימי עסקים מיום קבלת התמורה.
  4. החזר הכספי לאחר שהמוצר נשלח ללקוח, יזוכה הלקוח אך ורק לאחר קבלת הסחורה בקליניקה של העוסקת וזאת לאחר שיצר המזמין קשר עם העוסקת לצורך זיכוי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה. אם בוצע התשלום על ידי אשראי ו/או ApplePay, ההחזר הכספי יבוצע עד חודש לאחר ביצוע העסקה.
  5. לא ינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים, קופונים ושוברי מתנה.
  6. לא ינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא הוחזרו באריזתם המקורית ושלא נפתחו ע"י המזמין.
  7. זכות הביטול לא תחול בטובין שעל פי דין לא חלה לגבם זכות ביטול, כאמור בתקנות ביטול עסקה תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2010.
  8. לקוח המבקש לבטל עסקה, חייב להציג לעוסק חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה, המעידים על עצם ביצוע העסקה עם העוסק.
  9. ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לעוסקת בלבד, באמצעות מייל ו/או באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות של העוסקת מכרטיס הלקוח שלך באתר.
  10. החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשות הלקוח, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של העוסקת לתבוע את נזקיה בשל כך.
  11. על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
  12. העוסקת תהיה בעלת שיקול הדעת הבלעדי למצבו של המוצר המוחזר.
  13. בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה, העוסקת תכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר אשר טרם הוחל ביצורה.
  14. העוסקת תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
   1. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
   2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהמשתמשים להשתמש באתר באופן תקין.
   3. במקרה של כוח עליון.
   4. המוצר אזל מהמלאי.
   5. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת המייל אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל ההזמנה והעוסקת תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי העוסקת בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

   

  אספקת/הובלת המוצרים

  1. העוסקת תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על הלקוח באתר לכתובת בישראל, שהוקלד בעת הזמנת המשלוח, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
  2. העוסקת תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה ובתמורה לדמי משלוח הנקובים בדף המכירה ומתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו.
  3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, העוסקת רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. 
  4. מובהר בזאת כי העוסקת עושה מאמצים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 ימי עסקים במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.
  5. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
  6. בעת אספקת המוצר, רשאית העוסקת לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
  7. במקרה של אספקת מוצר הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה באתר.
  8. במקרה שהלקוח הסכים על איסוף עצמי והובלה,יהיה זה על אחריותו הבלעדית לכל נזק שייגרם הן מהובלה והן מהרכבה לרבות האמור להלן, והוא פוטר בזאת את העוסקת מכל אחריות לכך. למען הסר כל ספק, איסוף עצמי ייעשה אך ורק בקליניקה של העוסקת.
  9. העוסקת לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
   1. כוח עליון לרבות מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע.
   2. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הבלת המוצרים.
   3. כל סיבה שאינה בשליטת העוסקת.
   4. כל סיבה הקשורה למבצע השליחות.
  10. יתכנו עיכובים בהגעת השליח במידה ומדובר ביישובים מרוחקים: אילת, יישובי הערבה, יישובים מעבר לקו הירוק ואזור רמת הגולן.

   

  משלוחים והחזרות

  1. משלוח המוצרים יהיה בכפוף לתשלום דמי משלוח כמפורט באתר.
  2. השליח ייצור עמך קשר טלפוני על מנת לתאם את הגעתו.

   

  בעלות וזכויות קניין רוחני

  1. כל התכנים המופיעים באתר העוסקת הינן קניינה של העוסקת בלבד וכפופים להגנת זכויות יוצרים, על כל הכרוך בכך.
  2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב מוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ"ב, ללא קבלת אישור העוסקת מראש ובכתב. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המפר עונשים או קנסות פליליים או אזרחיים.
  3. מבלי לגרוע מהאמור, סימני המסחר של העוסקת, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין העוסקת ומותגיה, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של העוסקת ואין לעשות בהם כל שימוש.
  4. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, רשימת המוצרים המופיעים בו, או פרטים אחרים אשר מתפרסמים בו, ללא קבלת אישור העוסקת מראש ובכתב.
  5. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגת באתר, ללא קבלת אישור העוסקת מראש ובכתב.

   

  תוכן האתר ופרסומות

  1. אתר בכללותו, כולל כל התכנים המופיעים בו מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם ("As Is"). כוונת העוסקת היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק, ואולם, יתכן והתוכן אינו שלם ולחלופין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן.
  2. העוסקת אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן. העוסקת מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות, אינפורמטיביות בלבד ולמען נוחות המשתמש ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות, תשובות, מדריכים, מחשבונים שונים או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או יישום כל המלצה ו/או תשובה ו/או חוות דעת והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.
  3. יובהר כי אין לראות במידע המופיע באתר ו/או במדריכים השונים משום מידע רפואי או המלצה רפואית. לפני כל שימוש במוצר הנמכר בחנות (מוצרי קוסמטיקה ו/או מוצרים נלווים אחרים או כל מוצר אחר) ו/או במידע המצוי באתר, יש להיוועץ ברופא, ברוקח או בכל גורם מקצועי אחר המוסמך לכך, ככל ונדרש.
  4. מובהר כי יש להישמע להנחיות העוסקת ולקרוא את דף ההנחיות המצורף לכל המוצרים הנמכרים באתר. יובהר כי שימוש במוצרים הנמכרים בחנות האתר שלא בהתאם להוראות העוסקת עשויים לגרום לתופעות לוואי שונות, לרבות אדמומיות, יובש, גירודים, קילופים, כוויות, אלרגיה, ולעוסקת לא תהא כל אחריות לגבי תופעות לוואי אלו. 
  5. כל תוכן ו/או מידע המובא באתר בקשר למאפייני המוצר, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כגון יבואן ו/או יצרן המוצר ו/או ספק השירות (לפי העניין), לרבות מפרטים ונתונים שונים, נמסר על ידם ולעוסקת לא תהיה כל אחריות לגביו.
  6. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם על מנת לדמות למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר. ככל ומשתמש זיהה ו/או חושד כי ישנו פער בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע באתר, בצמוד לתיאור המוצר המבוקש, עליו לפנות לעוסקת אשר תפעל לתקנו בהקדם, בהתאם לצורך.
  7. באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם מופעלים על-ידי העוסקת. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלו אינם בשליטתה של העוסקת והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלו, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של העוסקת לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. העוסקת אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מרכישה דרכם ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. העוסקת רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. העוסקת אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
  8. המידע הנמסר ביחס למוצרי העוסקת באתר הוא המידע היחיד המאושר על ידי העוסקת בנוגע למוצרים השונים. העוסקת אינה אחראית למידע אשר נכתב בנוגע למוצרי העוסקת על ידי כל צד שלישי, באתרים אשר אינם מופעלים על ידי העוסקת. העוסקת עשויה לפעול על מנת לממש את זכויותיה כנגד כל צד ג’ המוסר מידע לציבור אשר לא אושר על ידה.
  9. כל שימוש בתוכן באתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי העוסקת (לרבות מדריכים, מאמרים, מפרטים, תשובות הניתנות בנוגע לכשרות מוצרים, הוראות שימוש ו/או תמונות) ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד העוסקת בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי העוסקת ו/או לתוכן של צד שלישי וכן, לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או מבצעים, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.
  10. העוסקת משתדלת שהמידע המובא באתר יהיה מדויק ככל הניתן. המשתמש פוטר בזאת את העוסקת מכל אחריות בשל המידע ו/או התוכן המובא על ידה באתר ו/או טעויות בו, לרבות בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנגרם למשתמש בשל כל תוכן ו/או המידע כאמור ו/או הסתמכות המשתמש עליו, לרבות בקשר למוצרים, תיאורים, מחירים וכדומה.

   

  הגבלת אחריות

  1. העוסקת עושה מאמצים רבים כדי לספק חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.
  2. ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי העוסקת במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם "As Is" ולפי זמינות, והעוסקת לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש. המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו והסתמכות עליהם, וכי ידוע לו כי העוסקת אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.
  3. העוסקת ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:
   1. בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא;
   2. הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו;
   3. שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי העוסקת ובין על ידי צדדים שלישיים;
   4. כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים;
   5. הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה;
   6. נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכדומה, בתוכן באתר.
  4. שיבוש בקליטת פרטי לקוח במחשבי העוסקת מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לעוסקת, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או תביעה מצד המשתמשים.
  5. אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

   

  ציות לתנאים ושיפוי

  1. המשתמש מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, לרבות חוק ו/או תקנה, העשויים לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלו.
  2. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות, בכלל זה, אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי או בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.
  3. כמו כן, המשתמש מתחייב לשפות את העוסקת ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב העוסקת ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לעוסקת אין אחריות לגביו; או שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.

   

  סודיות

  1. העוסקת מתחייבת לא לעשות כל שימוש במידע ופרטי הלקוחות ללא הרשאת הלקוח, אלא אם הדבר נדרש על פי כל דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
  2. העוסקת נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע ופרטיות הלקוחות. במקרים שאינם בשליטת העוסקת ו/או נובעים מכוח עליון, העוסקת לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר, שיגרם ללקוח ו/או מי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

   

  זמינות ו/או שינוי האתר

  1. העוסקת רשאית להתיר או לאסור את גישת המשתמש לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה מראש.
  2. מבלי לגרוע מהאמור, תהיה העוסקת רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
  3. העוסקת תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

   

  התיישנות

  • מבלי לגרוע מהאמור בתקנון תנאי שימוש זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד העוסקת ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי המשתמש ו/או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.

   

  סמכות שיפוט וברירת דין

  1. על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל אביב יפו, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

   

  שונות

  1. תנאי שימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין העוסקת.
  2. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
  3. העוסקת שומרת על זכותה להמחות את זכויותיה או חלקן לפי תנאי שימוש אלו לכל צד שלישי, כפי שתמצא לנכון מבלי כל חובה מצידה לפרסם את דבר ההמחאה באתר.
  4. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין העוסקת בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

   

  שירות לקוחות

  1. שאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים שיירכשו על ידי הלקוח באתר, ניתן לפנות לנציגי שירות הלקוחות של העוסקת בעמוד צור הקשר באתר.
  2. לפרטים נוספים בקשר לאתר ולפעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של Feel בעמוד צור הקשר באתר.
Wishlist 0
Continue Shopping